Egeriis og Mogensen

Bankerne kan accelerere den grønne omstilling

Debatindlæg i Børsen

Peter Mogensen, adm. direktør, Kraka Economics
Carsten Egeriis, adm. direktør, Danske Bank
January 4, 2022

Utålmodigheden vokser på alle niveauer i samfundet for at komme i gang med den grønne omstilling.

Helt naturligt også i finanssektoren, der både ser klare virksomhedsinteresser i omstilling og samtidig et område, hvor sektoren kan være med til at løfte en samfundsopgave.

 

En ny analyse viser, at der skal investeres grønt for ca. 800 mia. kr. i Danmark på tværs af virksomheder, staten og husholdninger for at komme i mål med klimamålsætningerne.

 

De investeringer er finanssektoren fint i stand til at finansiere, og der foregår allerede et betydeligt arbejde med at opgradere på klimadagsordenen. Det gælder f.eks. ved at udvikle måder, hvorpå man kan måle og veje klimaaftrykket af udlån.

 

Det gælder også opbygning af kompetencer, så man kan rådgive sine kunder bedre til bæredygtige investeringer, der luner på bundlinjen. Og det gælder naturligvis indarbejdelse af klimarisici i kreditgivningen.

 

Dette arbejde er uhyre vigtigt, fordi der altid vil ligge faldgruber i en udvikling, der går så stærkt, som det er tilfældet på det grønne område for tiden.

 

En fare er, at bankerne og resten af sektoren ender med udelukkende at fokusere på udlån til virksomheder, der allerede er grønne.

 

Det er mindst lige så vigtigt, at sektoren også hjælper med at kanalisere kapital hen til investeringer, som kan lave transitionen fra sort til grøn og dermed gøre en egentlig forskel.

 

Samtidig er det vigtigt med gode metoder til at vurdere klimaeffekten af udlån og investeringer, så der kan rapporteres præcist til kunder og offentligheden.

 

Fordobling af investering i grøn teknologi
Investeringer, der kan gøre en forskel, er afgørende for omstillingen. Faktisk er der brug for meget betydelige investeringer i årene fremover.

 

Det er alt fra varmepumper til at opvarme boliger og kontorer, udskiftning af bilparken til elbiler og energirenovering af bygninger til opstilling af vindmølleparker og solcelleanlæg osv. Derudover er der finansiering af nye teknologier og nye virksomheder, som kan bidrage til løsninger, der ikke er mulige med eksisterende teknologi.

 

Kraka Economics har udført en række modelberegninger over det kommende grønne investeringsbehov. Vores bud er, at vi i Danmark skal investere et beløb, der svarer til mellem 2,0 og 3,5 pct. af bnp hvert år for at nå målsætningerne om 70 pct. reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050.

Det svarer til mindst 45 mia. kr. om året.

 

Der er altså tale om en fordobling af det nuværende niveau for investeringer i energikonverterende teknologi – og i nogle år en tredobling. De største investeringer ligger i årene op til 2030.

 

Den finansielle sektor har en stor mulighed for at være med til at løfte denne opgave.

 

Den grønne omstilling i Danmark kommer således ikke til at mangle kapital. Men hvis kapitalen virkelig skal gøre en forskel, kræver det, at forudsætningerne er rigtige.

 

Vished mindsker risiko og dermed prisen
Det afgørende er, at omstillingen bliver markedsdrevet på rimeligt forudsigelige vilkår. Det skal kunne betale sig at investere i klimarigtige løsninger for både virksomhederne og for almindelige borgere.

 

Det kan f.eks. ske via forskellige typer incitamenter, så længe der tages hensyn til fair konkurrencevilkår. Og det er helt centralt, at markedet kender vilkårene på en længere tidshorisont.

 

Der skal eksempelvis være en vished for, om der kommer afgifter, og hvor høje de bliver – ikke kun i dag og i morgen, men på lang sigt.

 

En sådan forudsigelighed mindsker risikoen, hvilket vil gøre finansieringen billigere. Kommer det på plads, kan bankerne og resten af den finansielle sektor sætte turbo på at indfri visionen om Danmark som et grønt foregangsland. En vision, vi deler.

 

Finanssektoren har en nøgleposition
Historisk set har en velfungerende finansiel sektor spillet en afgørende rolle i omstillingen af økonomien, viser en analyse fra Kraka Economics. Analysen ser her på forskelle i udviklingen mellem en lang række vestlige lande fra 1990 og frem. Konklusionen er, at forskydningen fra industrisektoren over til servicesektoren sker hurtigere i lande med bedre kreditforhold.

 

Historiske omstillinger fra landbrug til industri og videre til service var selvsagt skabt af en lang række teknologiske, politiske og samfundsmæssige ændringer, som ikke havde meget med bankerne at gøre.

 

Men en velfungerende finansiel sektor medvirker til at accelerere udviklingen, så vi som samfund kommer hurtigere og bedre i mål.

 

Den grønne omstilling er nutidens store udfordring. Og finanssektoren er sin vigtige rolle i at nå i mål meget bevidst.

 

Bragt i Børsen den 24. december 2021.

Ved henvendelse, kontakt os her