Lynetteholm

Lynetteholms CO2e-merudledning er begrænset

Når København skal stormflodssikres, og hvis der skal skabes plads til flere i hovedstaden, vil der uanset valg af løsninger altid udledes CO2e. Den planlagte kunstige halvø Lynetteholm, der bidrager til at løse begge dele, belaster klimaet i meget begrænset omfang, sammenlignet med en alternativ stormflodssikring og byudvikling. Det viser en ny rapport fra Kraka Economics.
August 21, 2023

Selvom det planlagte Lynetteholmsprojekt er et historisk anlægsprojekt, der bidrager til at sikre mod stormflod og skabe flere boliger i hovedstaden for kommende generationer, er merudledningen af CO2e ved byggeriet begrænset. En ny rapport, lavet af Kraka Economics, viser en merudledning på 115.135 ton CO2e, sammenlignet med en alternativ løsning til sikring mod stormflod og byudvikling i forstæderne. Selv for danske forhold, er det en begrænset merudledning, der svarer til ca. fem fyldte returfly til New York om året i Lynetteholms udviklingsperiode frem til 2070.

 

Den begrænsede merudledning bunder bl.a. i, at Lynetteholm fyldes op med overskudsjord fra byggeri i København og omegn. I det beregnede alternativ tager analysen derfor højde for, at overskudsjorden i stedet transporteres andre steder hen, som kræver længere transport og derfor har en større klimapåvirkning. Samtidig vil man på Lynetteholm bo tættere og på færre kvadratmeter end i alternativet, hvor der bl.a. også vil skulle byudvikles i forstæderne på Sjælland.

 

Der er efterhånden bred konsensus om stigninger i det globale havniveau i fremtiden. Det kan have stor betydning for oversvømmelsesrisikoen i kystnære byer som København. Analyser fra Danmarks Meteorologiske Institut viser, at hvad der svarer til en 20 års stormflodshændelse i dag, vil kunne ske op til flere gange om året i slutningen af dette århundrede. Det er derfor nødvendigt at sikre mod stormflod i København, hvis vi fortsat skal kunne bo og arbejde i hovedstaden.

 

København forventes at vokse. Det viser de seneste fremskrivninger af befolkningstallet fra fx Danmarks Statistik. I fremtiden kan der derfor forventes en markant mangel på boliger i et allerede presset boligmarked, hvis der ikke bygges nye boliger. Staten har udarbejdet en plan for udvikling af Østhavnen med etablering af boliger, metro og vejinfrastruktur, som bl.a. imødekommer denne udfordring. Det inkluderer Lynetteholm, der bliver en kunstig halvø centralt i København, som er med til at stormflodssikre hovedstaden.


Denne analyse, der er udarbejdet for Bogersamlingen for Lynetteholm og finansieret af By & Havn, har til hensigt at bidrage til debatten om, hvordan vi løser udfordringerne med befolkningsvækst og vandstandsstigninger i hovedstadsområdet. Vi analyserer alternative løsningsmuligheder og sammenligner dem med By & Havns plan for udvikling af Østhavnen ved at opgøre CO2e-udledningerne ved planen og alternativerne.

Ved henvendelse, kontakt os her